Forum Ojców
Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - Wersja do druku

+- Forum Ojców (http://www.tato.com.pl/forum)
+-- Dział: DYSKUSJE (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Alimenty (/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym (/showthread.php?tid=1438)


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - MaxRex - 17-03-2009 21:27

Witam,
Jestem na etapie składania <span style="color:#000000">Pozwu Przeciwegzekucyjnego w związku z zajęciem komorniczym, za rzekomo niezapłacone alimenty. Ponieważ złożenie takiego pozwu wymaga wpłaty 5% wartości sporu ( w moim przypadku jest to ponad 700 zł ), a komornik zajął moje wynagrodzenie w całości, nie mam środków aby dochować tego obowiązku. Będę składał wniosek o zwolnienie z kosztów, ale niezbędne jest dołączenie do niego
OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM.
Wzór mam ( proszę o sprawdzenie czy właściwy: http://www.zus.pl/pliki/formularze/rp_15.pdf ) i nie umiem go wypełnić.

Proszę o pilną pomoc, gdyż mam już wszystkie pisma, załączniki etc, i ten jeden dokument blokuje możliwość złożenia dokumentów

Wszelkie wskazówki mile widziane.

Jeśli ktoś posiada takowy już wypełniony to proszę o możliwość wglądu, jako przykład.


Pozdrawiam
Max


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - mczekajski - 17-03-2009 21:49

Przychylam się do prośby Maxa, u mnie jest identyczna sytuacja. Chociaż z drugiej strony korci mnie złośliwie, aby obciążyć kosztami postępowania drugą stronę ;), może odechciałoby się jej nieuczciwych pomysłów na wyciąganie kasy. Przejrzałem plik dołączony przez Maxa, ale to chyba nie o to chodzi. O ile się nie mylę do zwolnienia od kosztów sądowych jest potrzebny specjalny druk z sądu. Mam też wątpliwości, czy to ma być oświadczenie o stanie majątkowym. Doradźcie coś!


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - Roza - 17-03-2009 22:00

Zgadza się. Niepotrzebnie załatwiasz wszystkie papiery (mogą się jedynie przydać ew. jako materiał dowodowy na sprawie więc nie pójdzie wysiłek na marne).
Do sądu składasz formularz, który dostępny jest w każdym sądzie. Gdzieś tu na forum też się przewijał - poszukaj.
O ile sobie przypominam jest również w necie.


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - MaxRex - 17-03-2009 22:00

DORADŹCIE i to szybko - please :bezradny:


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - MaxRex - 17-03-2009 22:01

RÓŻA/ROZA;)- gdzie jest w necie bo szukałem i wczoraj i dziś i nie znalazłem :/
Podaj proszę link.


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - Roza - 17-03-2009 22:11

Cytat:RÓŻA/ROZA;)- gdzie jest w necie bo szukałem i wczoraj i dziś i nie znalazłem :/
Podaj proszę link.

http://ms.gov.pl/sprawy_cywilne/sprawy_cywilne.php


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - MaxRex - 17-03-2009 22:19

JESTEŚ WIELKA!!

Dziękuję :HUH:


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - Roza - 17-03-2009 22:24

Spódniczkę założę jedynie jeśli to będzie KILT. :lol:
Przy tej pogodzie i w tym kraju jednak nie chcę ryzykować kataru.......klejnotów.
Masz PW. Odpowiedz.


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - MaxRex - 17-03-2009 22:46

Sorry Roza :badwx1:


:glupek2:


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - Roza - 17-03-2009 23:06

Stawiasz Ice Tea8)


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - mczekajski - 20-03-2009 08:47

Jeżeli chcę zwolnienia od kosztów sądowych, to złożenie oświadczenia majątkowego jest niezbędne? Moja była założyła przeciwko mnie kilka spraw, za każdym razem wnosiła o zwolnienie z kosztów sądowych i za każdym razem je uzyskiwała. Bez oświadczeń majątkowych! Czy do wypełnionego oświadczenia trzeba dołączyć jakieś dokumenty np. zaświadczenie o zarobkach, rachunki, faktury stałe?


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - Jerzy01 - 20-03-2009 09:32

w kpc trochę nawywijali i należy dobrze się wczytywać

TYTUŁ V. KOSZTY PROCESU
DZIAŁ I. ZWROT KOSZTÓW PROCESU
Art. 98. § 1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).
§ 2. (61) Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.
§ 3. (62) Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.
§ 4. (63) Wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sądzie, a także wynagrodzenie adwokata regulują odrębne przepisy.
Art. 981. (64) § 1. Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.
§ 2. Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą albo zawarta ugoda nie została zatwierdzona przez sąd, do niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji w wysokości nieprzekraczającej czwartej części wpisu.
§ 3. Do określenia kosztów mediacji stosuje się odpowiednio art. 98 § 2 i 3.
§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wszczętego na podstawie skierowania sądu i wydatki mediatora podlegające zwrotowi, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy i wartość przedmiotu sporu oraz niezbędne wydatki związane z prowadzeniem mediacji.

Art. 99. (65) Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego lub rzecznika patentowego oraz Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa zwraca się koszty w wysokości należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata.
Art. 100. W razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.
Art. 101. Zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu.

Art. 102. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.
Art. 103. § 1. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę lub interwenienta obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem.
§ 2. (66) Przepis § 1 dotyczy zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także nieusprawiedliwionej odmowy poddania się mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.
Art. 104. Koszty procesu, w którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.
Art. 104<sup>1</sup>. (67) Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.
Art. 105. § 1. Współuczestnicy sporu zwracają koszty procesu w częściach równych. Sąd może jednak nakazać zwrot kosztów odpowiednio do udziału każdego ze współuczestników w sprawie, jeżeli pod tym względem zachodzą znaczne różnice.
§ 2. Na współuczestników sporu odpowiadających solidarnie co do istoty sprawy sąd włoży solidarny obowiązek zwrotu kosztów. Za koszty wynikłe z czynności procesowych, podjętych przez poszczególnych współuczestników wyłącznie we własnym interesie, inni współuczestnicy nie odpowiadają.
Art. 106. Udział prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasądzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Państwa ani od Skarbu Państwa.
Art. 107. Interwenient uboczny, do którego nie mają zastosowania przepisy o współuczestnictwie jednolitym, nie zwraca kosztów przeciwnikowi strony, do której przystąpił. Sąd może jednak przyznać od interwenienta na rzecz wygrywającego sprawę przeciwnika strony, do której interwenient przystąpił, zwrot kosztów wywołanych samoistnymi czynnościami procesowymi interwenienta. Sąd może także przyznać interwenientowi koszty interwencji od przeciwnika obowiązanego do zwrotu kosztów.
Art. 108. § 1. (68) Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Sąd może jednak rozstrzygnąć jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu; w tej sytuacji, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, referendarz sądowy w sądzie pierwszej instancji wydaje postanowienie, w którym dokonuje szczegółowego wyliczenia kosztów obciążających strony.
§ 2. (69) Sąd drugiej instancji, uchylając zaskarżone orzeczenie i przekazując sprawę sądowi pierwszej instancji do rozpoznania, pozostawia temu sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej.
Art. 108<sup>1</sup>. (70) Jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku poniesienia kosztów sądowych lub orzeczeniem nie objął całej kwoty należnej z tego tytułu, postanowienie w tym przedmiocie wydaje na posiedzeniu niejawnym sąd, przed którym sprawa toczyła się w pierwszej instancji.
Art. 109. (71) § 1. Roszczenie o zwrot kosztów wygasa, jeśli strona najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie złoży sądowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o przyznanie kosztów według norm przepisanych. Jednakże o kosztach należnych stronie działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego sąd orzeka z urzędu.
§ 2. Orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu, sąd bierze pod uwagę celowość poniesionych kosztów oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy. Przy ustalaniu wysokości kosztów poniesionych przez stronę reprezentowaną przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz czynności podjęte przez niego w sprawie, a także charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.
Art. 110. Sąd może zasądzić od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego - po ich wysłuchaniu - zwrot kosztów wywołanych ich rażącą winą. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.
orzeczenia sądów
komentarze
DZIAŁ II. POMOC PRAWNA Z URZĘDU(72)
Art. 111. (73) (uchylony)
Art. 112. (74) (uchylony)
Art. 113. (75) (uchylony)
Art. 114. (76) (uchylony)
Art. 115. (77) (uchylony)
Art. 116. (78) (uchylony)
Art. 117. (79) § 1. Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części ma prawo zgłosić, na piśmie lub ustnie do protokołu, wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, strona zgłasza w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sądu, może zgłosić wniosek w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania, który niezwłocznie przesyła ten wniosek sądowi właściwemu.
§ 3. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, zgłoszony po raz pierwszy w postępowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym, sąd może przekazać do rozpoznania sądowi pierwszej instancji.
§ 4. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny.
§ 5. O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sąd zwraca się do właściwej okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych. Jeżeli adwokat lub radca prawny ustanowiony w ten sposób ma podjąć czynności poza siedzibą sądu orzekającego, właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, na wniosek ustanowionego adwokata lub radcy prawnego, wyznaczy w razie potrzeby adwokata lub radcę prawnego z innej miejscowości.
§ 6. Strona korzystająca z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych może zgłosić w trybie określonym w § 1-5 wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego, jeżeli na podstawie oświadczenia, zawartego we wniosku, obejmującego szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, wykaże, że nie może, bez uszczerbku utrzymania swojego i rodziny, ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.
§ 7. Od sądu zależy uznanie oświadczenia, o którym mowa w § 6, za dostateczne do ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.
Art. 118. (80) Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla strony zwolnionej od kosztów sądowych jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego.
Art. 119. (81) § 1. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wygasa ze śmiercią strony, która je uzyskała. Jednakże na zasadzie tego ustanowienia adwokat lub radca prawny strony podejmuje czynności procesowe niecierpiące zwłoki.
§ 2. Adwokat lub radca prawny może z ważnych przyczyn wnosić o zwolnienie go od obowiązku zastępowania strony w procesie. Okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, zwalniając adwokata lub radcę prawnego, wyznaczy jednocześnie innego adwokata lub radcę prawnego.
Art. 120. (82) § 1. Sąd cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jeżeli okaże się, że okoliczności, na których podstawie je przyznano, nie istniały lub przestały istnieć.
§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, strona obowiązana jest uiścić wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego.
§ 3. Ponadto, w wypadku gdy okoliczności, na podstawie których przyznano ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, przestały istnieć, sąd może obciążyć stronę tym obowiązkiem tylko częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastąpiła w jej stosunkach.
§ 4. Stronę, która uzyskała ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na podstawie podania świadomie nieprawdziwych okoliczności, sąd skaże na grzywnę, niezależnie od jej obowiązku uiszczenia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.
Art. 121. (83) Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi.
Art. 122. (84) § 1. Adwokat lub radca prawny ustanowiony zgodnie z przepisami niniejszego działu ma prawo - z wyłączeniem strony - ściągnąć sumę należną mu tytułem wynagrodzenia i zwrotu wydatków z kosztów zasądzonych na rzecz tej strony od przeciwnika. Przeciwnik nie może czynić żadnych potrąceń, z wyjątkiem kosztów nawzajem mu przyznanych od strony zwolnionej od kosztów sądowych.
§ 2. Na kosztach, przypadających od przeciwnika strony zwolnionej od kosztów sądowych, należności adwokata lub radcy prawnego ustanowionego według przepisów poprzedzających przysługuje pierwszeństwo przed roszczeniami osób trzecich.
Art. 123. (85) §1. Postanowienie o ustanowieniu, odmowie ustanowienia i cofnięciu ustanowienia adwokata lub radcy prawnego oraz o skazaniu na grzywnę i nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia ich wynagrodzenia sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Postanowienie o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego może wydać także referendarz sądowy.
Art. 124. (86) Zgłoszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jak również wniesienie środka odwoławczego od odmowy ich ustanowienia nie wstrzymuje biegu toczącego się postępowania, chyba że chodzi o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla powoda na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. Sąd może jednak wstrzymać rozpoznanie sprawy aż do prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku i w związku z tym nie wyznaczać rozprawy, a wyznaczoną rozprawę odwołać lub odroczyć.Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - tatko - 20-03-2009 14:18

Cytat:Jeżeli chcę zwolnienia od kosztów sądowych, to złożenie oświadczenia majątkowego jest niezbędne?
Obowiązek złożenia oświadczenia zgodnego z ustalonym wzorem wynika z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Art. 102.
1. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
2. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera wszystkich wymaganych danych, stosuje się art. 130 ustawy - Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)).
[czyli o uzupełnianiu braków formalnych pisma - tatko]

Art. 149.
1. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, dotychczasowe przepisy o kosztach sądowych.


Z powyższego wynika, że złożenie oświadczenia jest konieczne dla uzyskania zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych w sprawach wszczętych po 03 czerwca 2006r.

OFF
Ignacy, jaki sens ma wklejanie w roboczych wątkach takich długaśnych wycinków z powszechnie dostępnych ustaw?


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - Jerzy01 - 20-03-2009 14:42

Cytat:OFF
Ignacy, jaki sens ma wklejanie w roboczych wątkach takich długaśnych wycinków z powszechnie dostępnych ustaw?
oj wybacz przyjacielu


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - greg - 24-03-2009 21:07

Cytat:Chociaż z drugiej strony korci mnie złośliwie, aby obciążyć kosztami postępowania drugą stronę ;), może odechciałoby się jej nieuczciwych pomysłów na wyciąganie kasy.Z moich doświadczeń wynika, że jak wygrasz taką sprawę, kosztami postępowania zostaje obciążona matka.


Zwolnienie z kosztów - Oświadczenie o stanie majątkowym - DobryDuszek - 20-05-2009 11:56

MaxRex ciekawa jestem jak ci poszlo z tym zwolnieniem z kosztow?

W sprawie o zmniejszenie alimentow udalo sie zostac zwolnionym z kosztow postepowania. Ciekawa jestem jak poszlo Tobie. Teraz czekam cierpliwie na rozprawe i mama nadzieje, ze bedzie po mojej mysli.